Content
 • "Z muzyką powinno być właśnie tak jak z życiem:
  i dobrze, i źle, i poważnie, i śmiesznie."
  Jerzy Waldorff

  Małgorzata Korpysz-Owczarek

  Pochodzi z Łodzi, gdzie w wieku 6 lat rozpoczęła edukację muzyczną w OSM im. H. Wieniawskiego w klasie skrzypiec. Swoje umiejętności artystyczne rozwijała podczas licznych kursów muzycznych, gdzie miała okazję współpracować z wybitnymi pedagogami min.: Zenonem Płoszajem, Igorem Frołowem, Teresą Głąbówną, Moniką Urbaniak- Lisik.

  Uczestniczyła w wielu konkursach ogólnopolskich ( min. VII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Z. Jahnkego w Poznaniu ) oraz międzynarodowych (VII Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków w Lublinie).

  Ukończyła Łódzką Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Brała udział w międzynarodowych projektach muzycznych, wykonując różne gatunki muzyki, od klasycznej do rozrywkowej.

  Obecnie posiada wieloletnie doświadczenie w grze na skrzypcach solo, w zespołach, orkiestrach kameralnych i symfonicznych, zdobyte w kraju i za granicą. Współpracowała z różnymi zespołami i orkiestrami (min. Ladis First Symphony Orchestra, Teatrem Muzycznym w Łodzi, Polish Cameratą, Płocką Orkiestrą Symfoniczną) jak również z cenionymi muzykami (min. Krzesimirem Dębskim, Lechem Kułakowskim, Chuckiem Mangione, Pawłem Serafińskim). Występowała w wielu festiwalach i koncertach. Brała również udział w nagraniach muzyki filmowej, klasycznej , czy rozrywkowej.
  Od 2005 roku na stałe związana jest z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina, gdzie wykonuje partię pierwszych skrzypiec.

  Równolegle z pracą muzyka w orkiestrze symfonicznej prowadzi działalność pedagogiczną w Z.S.M. im. S.Moniuszki w Łodzi.

  Jako muzyk sesyjny zapraszana jest do wykonywania partii solowych w spektaklach teatralnych min. w Teatrze Jaracza w Łodzi, Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze Małym w Łodzi.

  Brała także udział w nagraniach płyt m.in.:
  - Quintophoniq - z gościem specjalnym Krzesimirem Dębskim
  - Jakub Herfort - ze zwycięzcą programu „ Mam talent”
  - Ent - z zespołem Varius Manx i Kasią Stankiewicz

 • "Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić "
  Oscar Wilde

  Oferta

  Muzyka łagodzi obyczaje. Wprowadza odrobinę magii do codziennego życia. Dzięki niej człowiek ma poczucie wygody i dostatku.

  Muzyka wzrusza
  Ślub, ko­mu­nia, czy chrzci­ny to jed­ne z naj­waż­niej­szych mo­men­tów w ży­ciu. Każ­dy pra­gnie, aby ten dzień był do­sko­na­ły, ory­gi­nal­ny i wy­jąt­ko­wy. Sub­tel­ny dźwięk skrzy­piec z pew­no­ścią wpra­wi w nie­po­wta­rzal­ny na­strój i wzbo­ga­ci każ­dą tego typu uro­czy­stość. Sta­ran­nie do­bra­na opra­wa mu­zycz­na pod­kre­śli wy­jąt­ko­wość tego wy­da­rze­nia i uczy­ni je nie­za­po­mnia­nym.

  Muzyka zaskakuje
  W ży­ciu każ­de­go czło­wie­ka ist­nie­ją me­lo­die, któ­re ko­ja­rzą się z mi­ły­mi chwi­la­mi. Chęt­nie po­dej­mę się wy­ko­na­nia utwo­ru na za­mó­wie­nie. Taka spe­cjal­na de­dy­ka­cja mo­że być nie­ba­nal­nym pre­zen­tem dla ko­goś bli­skie­go, roz­we­se­li i spra­wi dru­giej oso­bie praw­dzi­wą przy­jem­ność.

  Muzyka bawi
  Mu­zy­ka pły­ną­ca ze skrzy­piec jest rów­nież do­sko­na­łym uzu­peł­nie­niem ban­kie­tów, ju­bi­le­uszy i wszel­kich spo­tkań. Gra­na na ży­wo sta­no­wi przy­jem­ne tło mu­zycz­ne wszel­kie­go ro­dza­ju im­prez i do­da­je im bla­sku. Na­da­je wy­da­rze­niom od­po­wied­ni styl i wpro­wa­dza ele­ganc­ki na­strój.

  Muzyka łączy
  Skrzyp­ce wspa­nia­le współ­gra­ją z in­ny­mi in­stru­men­ta­mi. Jako pro­fe­sjo­nal­ny mu­zyk, ma­ją­cy wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w pra­cy z róż­ny­mi ar­ty­sta­mi i wy­ko­nu­jąc od­mien­ne ga­tun­ki mu­zy­ki, chęt­nie do­łą­czę do ist­nie­ją­cych już pro­jek­tów. Być mo­że to wła­śnie brzmie­nie skrzy­piec od­mie­ni i uatrak­cyj­ni Pań­stwa przed­się­wzię­cie. Spra­wi, że bę­dzie jesz­cze cie­kaw­sze.

  Jak po­wie­dział ir­landz­ki dra­ma­turg Georg Ber­nard Show " wy­obraź­nia jest po­cząt­kiem two­rze­nia" To Wa­sze po­my­sły i wy­obra­że­nia mo­ty­wu­ją mnie do dzia­ła­nia. Po­zwa­la­ją współ­two­rzyć i pod­kre­ślać pięk­nem mu­zy­ki cha­rak­ter róż­nych wy­da­rzeń.
  Re­ali­zo­wa­ne prze­ze mnie pro­jek­ty to przede wszyst­kim po­łą­cze­nie pa­sji z pro­fe­sjo­na­li­zmem, a moim ce­lem i za­da­niem jest do­sto­so­wa­nie re­per­tu­aru do oka­zji i Pań­stwa ocze­ki­wań.

  Co sprawia mi największą radość w tym co robię? Odpowiedź jest bardzo prosta: przede wszystkim Państwa uśmiech i zadowolenie. To nadaje sens i chęci do dalszego działania.

  Małgorzata Korpysz-Owczarek

  Referencje

 • "Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić "
  Oscar Wilde

  Auditus Quartet

  Kwartet Smyczkowy tworzą artystki Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina oraz Teatru Wielkiego w Łodzi.

  W swoim dorobku mają koncerty w kraju i za granicą, nagrody zdobyte podczas konkursów solowych i kameralnych. Osiągnięcia te świadczą o wysokiej jakości pracy wykonywanej z pasją. Dzięki zaangażowaniu i chęci podejmowaniu nowych wyzwań, zespół jest w stanie sprostać rozmaitym muzycznym oczekiwaniom.

  Różnorodny image i zderzenie czterech odmiennych osobowości sprawia, że występy kwartetu emanują energią sceniczną, temperamentem i wdziękiem, pozostawiając niezapomniane wrażenia.

  Zespół oferuje profesjonalną oprawę muzyczną różnorodnych imprez okolicznościowych : bankiety, spotkania biznesowe, wernisaże, jubileusze, sympozja i konferencje, koncerty świąteczne, śluby, itp.

  Kwartet dysponuje szerokim, ciekawym oraz zróżnicowanym repertuarem:
  - utwory muzyki klasycznej (m.in. Bach, Beethoven, Haendel, Mozart, Chopin, Czajkowski, Pachelbel, Strauss, Vivaldi),
  - przeboje muzyki filmowej ("Vabank", "Ziemia obiecana", "Śniadanie u Tiffaniego", "Zapach kobiety", "Skrzypek na dachu" i wiele innych)
  - standardy muzyki rozrywkowej (The Beatles, Scott Joplin, Louis Armstrong, Duke Ellington….)
  - kolędy

  Kontakt:
  Małgorzata Korpysz-Owczarek
  514 512 333


 • "Trzeba zawsze pamiętać o pasji:
  bez pasji nie ma sztuki; sztuki nie ma bez ryzyka. (...)"
  Wojciech Kuczok

  Galeria

  Strona 1

  Strona 2

 • "Muzyka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal,
  ale drugiego brzegu dojrzeć nie podobna."
  Henryk Sienkiewicz

  MP3

  Video

 • "Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy"
  Ryszard Wagner

  Informacje kontaktowe

  Małgorzata Korpysz-Owczarek

  Telefon:
  Email:

  +48 514 512 333
  [email protected]

  Formularz kontaktowy

  Imię i Nazwisko:
  E-mail:
  Wiadomość:
 • Wszystkie daty

  24wrz.

  Wydarzenie 1

  Opis wydarzenia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

  25wrz.

  Wydarzenie 2

  Opis wydarzenia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

  26wrz.

  Wydarzenie 3

  Opis wydarzenia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

  27wrz.

  Wydarzenie 4

  Opis wydarzenia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

  28wrz.

  Wydarzenie 5

  Opis wydarzenia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

  29wrz.

  Wydarzenie 6

  Opis wydarzenia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Opis wydarzenia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

  30wrz.

  Wydarzenie 7

  Opis wydarzenia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

  Poprzednia strona    Następna stronaWstecz